نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تشخیص به عنوان یک صنعت ادبی از دیرباز مورد توجه بلاغت­دانان قرار گرفته است و در آثار خود آن را به عنوان آرایه­ای ادبی و زبانی مورد کنکاش قرار داده اند. از سوی دیگر، زبان­شناسان شناختی با رویکرد دیگری به این موضوع پرداخته‌اند و آن را نه به عنوان آرایه ادبی بلکه به عنوان یک فرایند ذهنی و مفهومی تحلیل کرده اند. این جستار برآن است تا با رویکرد زبان شناسی شناختی و به روش توصیفی-تحلیلی، تشخیص را در قرآن کریم بررسی کرده تا نقش آن را در مفهوم­سازی­های قرآن بررسی کند. برآیند پژوهش حاکی از آن است که مفاهیم مجردی چون حق و باطل و مرگ و محسوساتی چون زمین و آسمان به وسیله جان بخشی و انسان­نمایی، تبیین و مفهوم­سازی شده­اند.

کلیدواژه‌ها

Anousheh, H. (1997). Persian Literature Dictionary, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Lakoff, G., Johnson, M. (2003). Metaphor we live by. London: The university of Chicago press.
Osfoor, J. (1992). Al-Surat Al-Faniyah Fi Altrath Al-Naghidi va Al-Balaghi End Al-Arab, Beirut.
Rasekh mahand, M. (2015). An Introduction to the Cognitive Linguistics: Theories and Concepts, Tehran: SAMT Publications.
Sabahi Gharaghani, H., et al. (2016). A Survey of Conceptual Metaphor in Baqarah Surah (The Cognitive Linguistic Approach), Journal of Literature and Language, Vol. 19 (39).
Shafiee Kadkani, M. R. (1991), Imagination in Farsi poetry, Tehran: Agah Publications.
Shamisa, S. (2002). Expression and Meaning, Tehran: Ferdows Publications.
Yousefi Rad, F. (2003). The Study of Time in Persian Language: Cognitive and Semantic Approach, Master's Thesis, Tarbiat Modares University.