ب

 • بابازاده اقدم، عسگر بررسی بینامتنی در رمان‌های تاریخی جرجی زیدان؛ نمونه موردی: استبداد الممالیک، ابومسلم الخراسانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • بهمنی، فاطمه شخصیت‌پردازی تلفیقی مندنی‌پور در رمان دل دلدادگی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]

ج

 • جعفر حسین، هاشم الدلالة النحویة فی شرح نهج البلاغة لمیثم بن علی البحرانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-23]

ح

 • حصاوی، محمد جواد انگیزه‌های فراخوانی سنت‌ها در شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 25-54]

ر

 • راضی جابر، احمد الدلالة النحویة فی شرح نهج البلاغة لمیثم بن علی البحرانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-23]

 • رضایی، احمد بینامتنیّت و نوع ادبی (تأثیر پذیری انواع ادبی از یک دیگر) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

ز

 • زارع، آفرین حذف و نقش آن در پیوستگی داستان حضرت موسی(ع) در سوره قصص براساس نظریه هالیدی و حسن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]

ش

 • شیخ زاده، سمیه بررسی داستان شب ملخ از منظر رئالیسم جادویی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 49-82]

ص

 • صالحی، پیمان نگاهی به عناصر روایی داستان‌های کوتاه یوسف ادریس؛ مطالعه موردی: معاهدة سیناء [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

ط

 • طاهری، فاطمه سادات شخصیت‌پردازی تلفیقی مندنی‌پور در رمان دل دلدادگی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]

ف

 • فتحی دهکردی، صادق ارزیابی و نقد چهار ترجمه از ترجمه‌های "جزء 30" قرآن کریم از دیدگاه لغوی، بلاغی و نحوی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 105-131]

 • فرهنگی، سهیلا خوانش شعر پونه نیکوی براساس رویکرد نقش‌گرایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]

ق

 • قاسمی، روح‌اله بررسی عناصر رمان دا از دیدگاه نشانه معنا-شناختی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 125-144]

ک

 • کاظمی نجف‌آبادی، سمیه التناص الإیحائی فی شعر محمود درویش؛ قصیدة "لاعب النرد" أنموذجا [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 133-161]

 • کشاورز، شیرین خوانش شعر پونه نیکوی براساس رویکرد نقش‌گرایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]

گ

 • گنجی، نرگس التناص الإیحائی فی شعر محمود درویش؛ قصیدة "لاعب النرد" أنموذجا [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 133-161]

م

 • مرآتی، کبری ارزیابی و نقد چهار ترجمه از ترجمه‌های "جزء 30" قرآن کریم از دیدگاه لغوی، بلاغی و نحوی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 105-131]