ا

 • انصاری، زینب سورة رحمن: دراسة صوتیة دلالیة [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]

ج

 • جهانگیری، بهمن کارکرد جریان سیال ذهن در ادبیات مقاومت فلسطین، مطالعه موردی: داستان کوتاه "إلی أن نعود" اثر غسان کنفانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 111-136]

ح

 • حمیدی، شیما استعاره مفهومی و کارکردهای آن در متون دینی؛ رویکردی زبان‌شناختی به استعاره [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]

خ

 • خطایی، سوسن بررسی کاریکاتورهای روزنامه های «هاآرتص» و «السفیر» در نبرد اسرائیل و غزه در جام جهانی 2014 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 77-109]

ر

س

 • سید، معصومه آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی نحوی و بلاغی در سوره «نبأ» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]

ص

ف

 • فلاحی، کتایون آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی نحوی و بلاغی در سوره «نبأ» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]

 • فهد القیسی، محمد اخلاقیات الحوار مع الآخر فی القرآن الکریم [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-83]

ک

 • کلنی، کمال آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی نحوی و بلاغی در سوره «نبأ» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]

م

 • محمدی نژاد پاشاکی، احمد معناشناسی‌ تشخیص در متون دینی (رویکرد شناختی) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 23-36]

 • مسلمی عقیلی، سعیده سادات بررسی کاریکاتورهای روزنامه های «هاآرتص» و «السفیر» در نبرد اسرائیل و غزه در جام جهانی 2014 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 77-109]

 • معرفت، شهره تحلیل عناصر ساختاری و محتوایی دو سفرنامه تمثیلی بر اساس رویکرد بینامتنی (رسالة الغفران و کمدی الهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]

 • معرفت، لاله تحلیل عناصر ساختاری و محتوایی دو سفرنامه تمثیلی بر اساس رویکرد بینامتنی (رسالة الغفران و کمدی الهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]

 • مفاخری، فرهنگ کارکرد جریان سیال ذهن در ادبیات مقاومت فلسطین، مطالعه موردی: داستان کوتاه "إلی أن نعود" اثر غسان کنفانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 111-136]

ن

 • ناعمی، زهره کارکرد جریان سیال ذهن در ادبیات مقاومت فلسطین، مطالعه موردی: داستان کوتاه "إلی أن نعود" اثر غسان کنفانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 111-136]

ه

 • هاشم علی، عادل آلهة قوم نوح فی القران الکریم؛ قراءة فی الاصل اللغوی فی التاریخ السومری [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]