آ

 • آورتین زاده، بهرام اثرپذیری عناصر ادبی در بیان موتیف‌های اجتماعی؛ بررسی تطبیقی اشعار احمد مطر و حسین اسرافیلی بر اساس مکتب آمریکایی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-124]

ا

 • احمدی، علی اکبر بررسی بلاغی حروف جر با شواهدی از قرآن [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]

 • اسداله ئی، لیلا دور القرآن الکریم فی تطور الدلاله اللغویه للمفرده "عبد" من منظور نظریتی "الدلاله السیاقیه" و "بالمر" [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 51-68]

ب

 • براتی، نسیبه معناشناسی «قسوه» در قرآن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 47-68]

 • بوعنانی، مصطفی دور الوعی الفونولوجی فی تعزیز استراتیجیات؛ تعلیم القراءة والکتابة العربیة وتعلمهما وفق الطریقة المقطعیة (المدارس المغربیة والقطریة أنموذجا) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]

ج

ر

 • رجایی، مهدی معناشناسی «قسوه» در قرآن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 47-68]

 • رحیمی پور، سعید آنترویی دراماتیک و خود ابهامی در آثار ساموئل بکت با رویکرد تئوری آشوب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 27-46]

 • رنجبر، ابراهیم بازنگری در کانون صفر ژنت با بررسی داستان‌های کوتاه بزرگ علوی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 119-136]

ش

ص

 • صلاحی، عسگر بازنگری در کانون صفر ژنت با بررسی داستان‌های کوتاه بزرگ علوی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 119-136]

ع

 • علی حسین، وسن الهزیمه فی القرآن الکریم: مفهومها وأسبابها [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 27-50]

ف

 • فکری، مسعود دور القرآن الکریم فی تطور الدلاله اللغویه للمفرده "عبد" من منظور نظریتی "الدلاله السیاقیه" و "بالمر" [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 51-68]

م

 • محمدی عالیبری، سونیا بررسی بلاغی حروف جر با شواهدی از قرآن [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]

 • محمدی نژاد پاشاکی، احمد بررسی ترجمه و معادل ساختاری ضمیر فصل در ترجمه‌های قرآن کریم (مطالعه موردی ترجمه‌های صفارزاده و مشکینی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 93-118]

 • محیایی، نجمه بررسی ترجمه و معادل ساختاری ضمیر فصل در ترجمه‌های قرآن کریم (مطالعه موردی ترجمه‌های صفارزاده و مشکینی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 93-118]

 • مصطفوی نیا، سید محمد رضی اثرپذیری عناصر ادبی در بیان موتیف‌های اجتماعی؛ بررسی تطبیقی اشعار احمد مطر و حسین اسرافیلی بر اساس مکتب آمریکایی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 103-124]

ن

ی

 • یوسف الکحلوت، علاء دور الوعی الفونولوجی فی تعزیز استراتیجیات؛ تعلیم القراءة والکتابة العربیة وتعلمهما وفق الطریقة المقطعیة (المدارس المغربیة والقطریة أنموذجا) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-26]