نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان روسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jltll.2022.254461

چکیده

در حوزه آموزش زبان های خارجی از دیرباز انواع مختلف روش‌های آموزش زبان، از جمله آموزش کلاسیک، آموزش الکترونیکی و آموزش نوین حضوری توسط زبان شناسان بررسی شده است. علم آموزش زبان های خارجی همچون علوم دیگر در حال پیشرفت و تکامل بوده، در این میان نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی و چندرسانه‌ای در حوزه آموزش زبانهای خارجی از جمله روسی بر هیچ کس پوشیده نیست. این پژوهش به فناوری QR-code و رمزینه ها در نگارش کتب آموزشی زبان روسی در ایران می پردازد. در گام نخست تحقیق با بهره گیری از روش کتابخانه‌ای به تعریف تکنولوژی، نقش تکنولوژی در آموزش، یادگیری الکترونیکی و نقش چندرسانه‌ای با تاکید بر فیلم می پردازد و سپس فناوری QR-code در فرآیند آموزشی شرح داده شده و از جمله کاربرد های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: از بین بردن نابرابری‌های آموزشی از طریق ایجاد فرصت برای تولید و ارائه محتوای آموزشی برتر-سهولت دسترسی به آموزش برای همگان -کاهش زمان و سهولت دسترسی به فایل های کمک آموزشی -افزایش اثربخشی و کارایی محتوای آموزشی-ایجاد انگیزه در نویسندگان، مولفین و اساتید جهت تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای متناسب با کتاب برای کمک به فرآیند یادگیری- کمک به آشنایی با تلفظ دقیق و نکات فرهنگی و دیگر حوزه های زبان مقصد

کلیدواژه‌ها

Aali, S., (2009) Information technology in education. Education. N0 15.
Ahadian; M., Ramezani, I., Mohammadi, D., (1999) Introduction to educational technology. Tehran: Aeizh
Ahdian, M., (2007) Introduction to educational technology. Tehran: Bushra
Aliabadi, K., (2019). Introduction to educational technology, 2th edition, Tehran: Payam Noor University
Bakaeva, N. Z., (1980). Metodika obuchenia ruskova yazika (methods of teaching Russian). "procveshani" Publications.
Barishnikov, N.V., (1998). Ispolzovanie autentichnikh video documentof v professionalnoe podgotpfke uchiteley inostrannova yazika (Using authentic video documents the training of teachers of foreign languages). Inostrannie yaziki v shkolakh No 4.
E-learning, (2013), Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
 Fardanesh, H., (2008) Theoretical foundations of educational technology. Tehran: Samt.
Fefelova, E.C. Novie tekhnologi v obuchenie yaziku (modern technologies in language teaching). Omsk: "university of technologie of Omsk" Publications.
 Gholami, H., Abdollahi, M. (2010). "The use of Modern technology in foreign language education". Research in Contemporary World Literature, Vol 15, No 57, pp 85-100.
Haverila, M. & Barkhi, R., (2011). The Influence of Experience, Ability and Interest on e-Learning Effectiveness. European Journal of Open, Distance and E-Learning, Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/52124
Horton, W. K., (2011). E-Learning by Design NewYork: John Wiley Et Sons.
Jheng, M. W., (1999). "The exploration of distance education", Audio-Visual Education Bimonthly, Vol. 41, No. 3, pp. 20-35.
 Maleki, S., (2008) Information technology in education. Tehran: Side
Moghadis, B., (2019) Improving students' learning ability using QR code, ISNA news agency https://www.isna.ir/news/9
Rossman, M. H., (2006). Successful online teaching using an asynchronous learner Discussion forum. Available: http:/aln.publications jaln/v3n2/v2n2.
 Shabai, A., Abedi, M., Naderi, F., (2009). Studying in the digital era. Tehran: Chapar
 Shokohi, G., (2007). Education and training and its stages. Mashhad: Astan Quds Razavi
Shukin, A.N. (1999). Metodika obuchenia ruskova yazika kak inostrannova (methods of teaching Russian as foreign). Moscow:”Ruski yazik “Publications.
Wagner, S. M. and Bukó, C., (2005). "An Empirical Investigation of Knowledge-Sharing In Networks". Journal of Supply Chain Management, No 41: pp 17-31. Doi: 10.1111/j.1745-493X.2005.04104003.x
Zanganeh, H., (2018) Theoretical and practical foundations of educational technology. Tehran: Avaye Tor