نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.22034/jltll.2022.254478

چکیده

بلاغت­پژوهانِ کلاسیک زینت و آرایش کلام را بخش مهم و قابل توجه در آفرینش آثار ادبی به شمار می­آوردند و از استعاره به عنوان یکی از آرایه­های ادبی در جهت زیبایی کلام بهره می­جستند. این مفهوم در دوره معاصر و در پرتو علم زبان­شناسیِ شناختی جایگاه خاص و متفاوتی را در برابر دیدگاه سنتی به خود اختصاص داده است. از منظر زبان­شناسیِ شناختی، استعاره پدیده­ای شناختی است و صرفاً به زبان ادبی تعلق ندارد و در زبان روزمره نیز حضوری پررنگ و فراگیر دارد. با تغییر مفهوم استعاره در دوره مدرنیسم، بلاغت جدید در کنار توجه به کلام و متکلم بلیغ، خواننده بلیغ را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان تأثیر و نقش استعاره در بلاغت جدید را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که استعاره معاصر با وجه مفهومی خود، مخاطب را در پردازش و فهم معنای استعاری بر اساس میزان اطلاعات و داده­های ملموس در حافظه معنایی، آزاد می­گذارد و چنین رویکردی در استعاره منجر به تولید معنا می­گردد. بر این اساس، استعاره مفهومی با تکیه بر بحث تولید معنا می­تواند به عنوان رکن بلاغت جدید به حساب آید و در حقیقت، نقش مهمی در شناخت و درکِ پدیده­ها و امور دارد و در حقیقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد می­کند که زنجیره رفتاری طبق آن برنامه­ریزی می­شود

کلیدواژه‌ها

Al-Hashemi, A., (1998), Jawaherl Al-Balagha fi al-Ma'ani and Al-Bayan and Al-Badi', Tehran: Elham.
 Dahman, Omar (2015), Theory of Metaphor of Al-Tasviriyyah and Literary Speech, Cairo: Ruyah Lenashar and Al-Tawzi'ah.
 Haqjo, S., (2013), "Metaphor in the View point of Jorjani and Sakaki" , Persian Language and Literature Quarterly, Vol 22, No 77, pp. 90-63. Doi: 20.1001.1.24766925.1393.22.77.3.3.
Hashemi, Z. (2010). "Conceptual Metaphor Theory as Proposed by Lakoff and Johnson." Journal of Adab Pazhuhi, Vol 4, No 12, pp 119-140. Doi: 20.1001.1.17358027.1389.4.12.2.2
 Khaqani Esfahani, M., (2014), "Metaphor from the perspective of Arabic rhetoric and cognitive linguistics", Jamia Al-Elmiya Al-Iraniye Lellogha Al-Arabiya and Adaboha, No. 35, pp. 101-122. Doi: 20.1001.1.23456361.1436.11.35.6.1
 Likaf, G.,(2016), Metaphors that we live with, translated by Jahanshah Mirzabigi, Tehran: Aghah. Publishing
 Mandoor, M., (1983), "Al-Marafa and Al-Samat: The theory of Abdul Qahir Al-Jorjani", Al-Thagafa publication, No. 214, pp. 13-15.
 Pournamdarian, T., (Not date), "Rhetorics|Literary Theory", Literary Criticism, Vol 1, No 1: pp 11-27, doi: 20.1001.1.20080360.1387.1.1.7.3
Qasem Zadeh, H., (1999), Metaphor and Knowledge, Tehran: Farhangan.
Roshan, B., (2012), An Introduction to Cognitive Semantics, Tehran: Alam Publishing.
Sabahi Garaghani, H., & Mohammadi nejad pashaki, A. (2019). The Semantics of Personification in the Religious Texts (Cognitive Approach). [In Persian]. Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics (JLTLL), Vol 2, No 1, pp 23-36. doi: 10.22034/jltll.v2i1.25
 Taftazani, S., (2008), Al-Mutaval, Beirut: Dar al-Kukh.
Torkashvand, F. (2017). "Prolocutor’s Rhetoric from the Traditional and Modern Perspective". Quarterly of Arabic Language and Literature, Vol 13, No 1, pp 1-17. doi: 10.22059/jal-lq.2017.61953
 Zeif, S., (2004), History and Development of Rhetorical Sciences, translated by Mohammad Reza Turki, Tehran: Samt.