نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/jltll.2021.528527.0

چکیده

معادل­یابی بین واژگان دو زبان از موضوعاتی است که نقش مهمی در ترجمه و انتقال معنای مورد نظر نویسنده به مخاطب دارد؛ در این روش، کلمه مورد نظر در متنِ مبدأ شناسایی و معادل­های به کار رفته در متن مقصد مشخص می­شود. این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی به شناسایی، استخراج و دسته­بندی استراتژی و ابزارهای صرفی و نحوی­ای بپردازد که در متن نهج البلاغه به کار بسته شده و می­تواند معادل حرف ربطِ «هرچند» در زبان فارسی باشد. تعریف قالب و ساخت نحوی، تشریح موضوعاتی که آن حروف عهده­دار انتقال آن بودند و بیان اغراض کاربست آن حروف و نقشِ عهده­دار مفهوم هرچند، از مهم­ترین اهدافی است که نویسندگان مقاله حاضر در پی تحقق آن هستند. از مهم­ترین نتایج تحقیق حاضر این است: برخی از حروف به رغم اینکه در ظاهر معنای مستقلی ندارند، نقش کلیدی در القای مفهوم مورد نظر متکلم دارند معادل­های «هرچند» در زبان فارسی تنها به دو حرف «لو» و «ان» در زبان عربی خلاصه نمی­شود بلکه به استناد متن نهج البلاغه و با در نظر گرفتن بافت و سیاق متن، حروف دیگری از جمله لکن، إلا، حرف عطف، نقش نحوی حال و صفت می­تواند معادلی مناسب و کاربردی برای حرف ربط هرچند در زبان فارسی باشد . برخی از اغراض تنها در یک اسلوب خاص کاربرد داشته و برخی دیگر غرض مشترک داشته­اند. با مطالعه نمونه­های استخراج شده مشخص گردید غرض «استدراک» بیشرین بسامد را در میان اغراض بلاغی به خود اختصاص داده و تقریبا در تمامی ساختارها به کار رفته و با مفهوم حرف «هرچند» نیز سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

Ibn Abi Al-Hadid, (1987), "Sharh Nahj al-Balagheh", research: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 1th edition, Beirut: Dar al-Jil.
Al-Tayybi, H. M., (1987), "Al-Tebyan Fi Alam Al-Ma'ani, Al-Badie wa Al-Bayan", 1th edition, Alam Al-Kitab,  Maktab Al-Nehda Al-Arabiya.
Ansari, J. H., (1964), "Mughni al-Labib on the books of the Aarib", 1th edition, Damascus.
Bahrani, M., (1996), "Sharh Nahj al-Balagheh", translated by Mohammad Sadegh Aref, Mashhad: Islamic Research Foundation.
Al-Taftazani, S., (2009), "Sharh al-Mukhtasar", 5th edition, Qom: Ismailis.
Hassan, A., (1432), "Al-Nahwi Al-Wafi", 1th edition, Beirut-Lebanon: The Emirate for Printing, Publishing and Distribution.
Al-Hemawi, H., (1987), "The Treasury of Literature and the End of the Arab", 1th Edition, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Hilal.
Khatib Rahbar, Khalil, (1988), "book of prepositions and conjunctions", 2th edition, Saadi Publications.
Dashti, M., (2000),  "Translation of Nahj al-Balagheh", Qom: Bahman Printing House.
Zarkoob, M., (1999), "The New Method of Translation", 3th Edition, Isfahan: Mani.
Al-Samarai, F. S., (1428), "Ma'ani Al-Nahw", 1th edition, Beirut-Lebanon: Dar Al-Haya Al-Tarath Al-Arabi.
Al-Suyuti, J., (2005), "Similarities and sights in syntax", research: Muhammad Abdul Qadir al-Fadhli, Sidon-Beirut: Al-Muktabah al-Asriya.
Siouti, J., (1984), "Al-Dar Al-Manthur Fi Tafsir Al-Mathur", Qom: Ayatollah Marashi Najafi Library.
Shariat, M. J., (1987), "Persian grammar", 2th edition, Asatir Publications.
Emad Afshar, H., (1992), "Persian language grammar and structure", 2th edition, Tehran: Allameh Tabatabai University Press.
Farshidvard, K., (2013), "Brief historical grammar of Persian language", 4th edition, Zovar Publications.
Daei al-Islam, S. M., (1983), "Farhang Nezam (Persian to Persian)", 1th edition, Tehran: Danesh Publications.
Fooladvand, M. M., (1995), "translation of the Quran", Tehran: Dar al-Quran al-Karim (Office of Islamic History and Studies)
Al-Qazwini, A., (No date), "Al-eizah in the Science of Rhetoric", Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiya.
Meidani N. et al , (2000), "Faraid al-Adab", translated by Amir Shahed, 2th edition, Isfahan: Isfahan University Jihad.
Meidani N., (1987), "Assembly of Proverbs", research: Mohammad Abolfazl Ibrahim, Beirut-Lebanon: Dar al-Jil.
Nafisi (Nazim al-Atab), A. A., (1965), "Nafisi Farhang", Tehran: Khayyam Publications.
Al-Hashimi, A.A., (2001), "The Jewel of Rhetoric in Meanings and Explanations and Innovation", Nobility: Sadqi Mohammad Jamil, 1th Edition, Al-Sadiq Foundation for Printing and Publishing.
Homayounfarkh, A., (1985), "Comprehensive grammar of Persian language", by: Rokanuddin Homayounfarkh, 3th edition, Scientific Press Institute.
Yaqub, E. B., (2004), "Encyclopedia of grammar and consumption", Tehran: Esteghlal.
Yaqub, E. B. and Asi, M., (1987), "Al-Mujam Al-Mufsal in Language and Literature", 1th edition, Beirut: Dar al-Alam for the Malays.