نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 استادیار زبانشناسی، دپارتمان زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران

10.22034/jltll.2021.528491.0

چکیده

تحلیل فراگرفتمان با بهره‌گیری از نشانگرهای فراگفتمانی انجام‌ می‌شود. نشانگرهای فراگرفتمان، درواقع صورت‌های زبانی هستند که از ابزارهای مهم بلاغی ایجاد و تضمین‌کننده تعامل در متون محسوب می‌شوند الگوهای مختلفی برای تحلیل فراگرفتمان ارائه‌شده ‌است. یکی از جامع‌ترین و مشهورترین این الگوها، الگوی هایلند  می‌باشد. برای نخستین بار، هایلند تمام جنبه‌های مربوط به تعامل میان نویسنده متن و خرد متن و همچنین نویسنده متن و خواننده متن را به یاری اصطلاح فراگرفتمان تعریف و طبقه‌بندی کرده و مدعی است محقق در چهارچوب مطالعه مبتنی بر فراگرفتمان می‌تواند از دایره متن و گفتمان فراتر برود و متن را به‌مثابه کنشی اجتماعی تحلیل کند. فراگرفتمان به‌مثابه مفهومی در تحلیل گفتمان کاربرد دارد و در تعامل بین نویسندگان و متنشان با بین نویسندگان و خوانندگان متن استفاده می‌شود درمجموع فراگرفتمان، به‌مثابه ابزاری مهم در تسهیل ارتباط، نویسنده را یاری می‌دهد تا بتواند با رانندگان ارتباط برقرار سازد و یافته‌های شخصی‌اش را بیان کند. این‌گونه که گزاره‌ها جملات یا عبارات ربط دهنده خود را در ایجاد یک حوزه گفتمان منسجم در عرصه ساختاردهی متون قرار می‌دهد. مقاله حاضر به بررسی نشانگرهای معرفت‌شناسی در میزگردهای سیاسی- اجتماعی در شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر گفتمان انتقادی بر اساس دیدگاه هایلند (2005) و فرکلاف (2001) پرداخته است. در این پژوهش 20 برنامه گزینش‌شده میزگردهای سیاسی- اجتماعی شبکه‌های 1، 2، 3 و 4 انتخاب شده اند که به روش کیفی و کمی به‌صورت تمام شماری با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته اند. متغیرهای موردبررسی در این پژوهش شامل، جنسیت کارشناسان، زنده و یا ضبط‌شده بودن برنامه‌ها، تعداد کارشناسان موجود در برنامه، دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان می‌باشند تا مشخص گردد نتایج نشان داد که توزیع عناصر معرفت‌شناسی، یقین نما، تردید نما و نگرش نما در برنامه‌های میزگردهای سیاسی- اجتماعی در صدا و سیمای جهوری اسلامی ایران بر اساس جنسیت کارشناسان، زنده‌بودن و یا ضبط‌شده بودن برنامه، دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان و یا حضور یک یا چند کارشناس در برنامه متفاوت می‌باشد، همچنین ازنظر الگوهای تحلیل کلام، نوع کاربرد ابزارهای معرفت‌شناسی در گفتمان کارشناسان قابل توجیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Abdi, R. (2009), "Applying Learning Strategies in Persian and English Scientific-Research Articles; Studying the Genre Norms of Discourse Society in Persian Articles", Journal of Language and Linguistics, Vol. 5, Ninth Consecutive, pp. 163-180.
Aghagolzadeh, F. (2006), "Analysis, Comparison of Criticism, Analysis of Theology and Critical Discourse Analysis". PhD Thesis in General Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Modares University.
Aghagolzadeh, F. (2008) "Analysis of Critical Media Discourse, Opportunities and Challenges", Iranian Journal of Social Sciences, No. 8.
Bahrampour, S.(1999). "An Introduction to Discourse Analysis Book of Discourse and Discourse Analysis Articles ", Edited by: Mohammad Reza Tajik, Publications: Farhang Goftman.
Bainbridge, E.O. (1994). "Sex Difference; in Asher R.A. and J.M".
Crystal, D. (1987). "The Cambridge Encyclopedia of Language", 2th edition, Cambridge University Press.
Fairclough, N. (1996) ,"Language and power", Longman Group UK Limited
Fairclough, N. (2001). "Analysing Discourse". London: Routledge.
Flowerdew (Ed.). "Academic Discourse". London: Longman. Pp. 115- 30.
Hyland, K. & P. Tse (2004). "Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal" . Applied Linguistics.XXV. 2. Pp. 156- 177. Doi: 10.1093/applin/25.2.156
Hyland, K. (1998). "Hedging in Scientific Research Articles". Amsterdam: John Benjamins.
Hyland, K. (2002). "Activity Analysis and Evaluation: Reporting Practices in Academic Writing, in J".
Hyland, K. (2005). "Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing". London: Continuum.
Jorgensen, M. Louise, P., (2010), "Theory and Method in Discourse", translated by Hadi Tahlil Jalili, Tehran, Ney.
Jorgenson, M. & Phillips, L. (2002). "Discourse Analysis as Theory and Methods", SAGE Publications, Ltd.
Kargar, M. (2013), "The Analysis of book review Articles in Iranian Linguistics Journals based on Hyland's Metadiscourse Model", Journal of Linguistic Research, Vol. 5, pp. 37-52. Doi: 20.1001.1.20086261.1392.5.9.4.3
Khorramshahi, B. (2007), "Book Criticism", Tehran: Book House Institute.
Lakoff, R. (1975). "Language and Women’s Place". New York: Harper & Row.
McMillan, J., Clifton, R., Mcgrath, D., & Gale, W.S. (1977). “Women’s language: uncertainty or interpersonal sensitivity and emotionality? ”. Sex Roles 3, 545-559.
Miranda, E. O. y. (1996). "On book reviewing". Journal of Educational Thought, XXX, 2, 191-202. Doi: 10.1007/BF00287838
Modaresi, Y. (1989), "An Introduction to the Sociology of Language", Tehran: Institute of Cultural Studies and Research.
Pazhakh, A., Halabisaz, B., S., (2006) "Hedges in Persian/English", Master’s theses: acontrastive study
Razavi, M. (2012), "Hadnamaei in Persian Language", Proceedings of the 8th Iranian Linguistics Conference, Vol. 1, Tehran: Allameh Tabatabaei University Press, pp. 314-305.
Soltani, S. (2005), "Power, Discourse and Language: Mechanisms of Power Flow in the Islamic Republic of Iran", Tehran, Ney.
Suarez Tejerina, L. & I. M. (2008). "The Rhetorical Structure of Literary Academic Book Reviews: An English-Spanish Cross-linguistic Approach", U. Connor, E. Nagelhout & W. Rozycki (Eds.). Contrastive Rhetoric: Reaching to Intercultural Rhetoric. Amsterdam: Benjamins. Pp. 147- 168.
Tajer, P.; Jokar Abdul Rasool; F., Mostafa and Khormaei, A. (2019), "Analysis of the application of Highland learning model in automatic summary citation", Library and Information Science, Vol. 22, No. 3.
Taremi, T.; Taki, G. Yousefian, P. (2018), " Gender in Persian Research Articles: A Corpus-based Approach to Interactional Metadiscourse Markers Based on Hyland’s Model ", Journal of Linguistic Research, Vol. 10, No. 1, 18 in order. Doi: 10.22108/JRL.2018.108366.1142