نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یزد، ایران

10.22034/jltll.2021.538193.1029

چکیده

بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین عناصر مؤثر در آفرینش آثار ادبی، رنگ می‌باشد که شاعران با استفاده از این عنصر، مفاهیم انتزاعی پربسامدی را به مخاطب خود القا می‌کنند. از جملة این سخن‌سرایان، «زینب‌ حبش» شاعر مقاومت فلسطین است که با واقعیّت‌های عصر خویش زیسته و آزادی‌خواهی، مصیبت و دردهای مردم فلسطین را به زبان شعر بیان کرده است. از آنجا که عنصر رنگ، یکی از اجزای مهمّ صور خیال و از عناصر نمادین شاعران معاصر می‌باشد، تفسیر آن در شعر این شاعر در کنار کشف موارد کاربردی آن، امری مهمّ و ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، هدف از این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، بررسی کارکرد رنگ‌واژه‌ها در انتقال مفاهیم پایداری در نوشتار زنانه «زینب حبش» و تبیین کاربرد کیفی و کمّی رنگ‌ها در اشعار وی و بیان تفاوت این شاعر با دیگر بانوان سخن‌پرداز فلسطینی در بکارگیری عنصر رنگ است. یافته‌های پژوهش بیانگر این موضوع است که شاعر برای تبیین مفاهیم پایداری از جمله قیام، وضعیّت اسف‌بار مردم فلسطین و پیروزی در سایۀ استقامت، به ترتیبِ بسامد، از سه رنگ سرخ، سیاه و سبز استفاده نموده؛ امّا از رنگ آبی به علّت دلالتش بر اشغالگران، بهره نبرده است همچنین زنانه‌نویسی «زینب حبش» در به کاربردن متنوّع و متفاوت رنگ‌ها، تأثیر زیادی بر ترکیب‌های بدیع وی گذاشته و این موضوع را بیان می‌کند که او بر خلاف دیگر بانوان ادیب فلسطینی، از رنگ‌ها صرفاً در جهت تبیین آرمان‌های انقلاب استفاده کرده‌است.

کلیدواژه‌ها