نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22034/jltll.2022.254480

چکیده

جوامع زبانی برای ایجاد ارتباط بین زبان­های مختلف دنیا، نیازمند آشنایی با واژگان و ترکیبات مورد استفاده در بین اهل زبان هستند. شناخت قواعد دستوری و نحوی نیز کمک زیادی در انتقال مفهوم و تقویت میزان درست بودن پیام را به دنبال دارد؛ قواعد دستوری از سوی نوام چامسکی  در سال 1957 میلادی پایه­ریزی شد که بر اساس آن، ساختهای درونی زبانها به صورت یکسان عمل می­کند و تنها اختلاف در ساختها و دستورهای شکلی و آوایی است، به این معنا که جملات و مفاهیمی که در مورد مسائل مختلف در ذهن موجود است، دارای مفاهیم یکسان بوده و تنها در کیفیت بیان آنها در صورت نحوی متفاوت می­باشند. علاوه بر تفاوت در نوع ساختار زبان، واژگان مختلف نیز در ارائه­ی مفاهیم نقش دارند که گاه برای یک واژه در یک زبان معادلهای گوناگونی قرار داده می­شود و این یک آسیب برای ترجمه­ی است؛ شناخت واژگان، جایگاه استفاده­ی آنها و توجه به مسأله­ی همنشینی، کاربرد صحیح واژگان و فهم دقیق متن را منجر می­شود و مترجم را از خطا مصون می­دارد، بنابراین پژوهشگران با روش توصیفی ـ تحلیلی در این مقاله تلاش دارند تا ضمن توجه به کیفیت ترجمه به روش زایاگشتاری، معادلیابی واژگان را بررسی کنند، نتایج نشان می­دهد که ترجمه به روش زایاگشتاری در زبان عربی و فارسی دارای دو وجه می­باشد؛ زیرساخت و روساخت، که عمل گشتار با اِعمال عناصر(حذف، درج، جایگزینی و فراجایگاهی) جمله­ی نمونه را در زبان مقصد نشان می­دهد که با استفاده از معادلهای مختلف، هم موجب تعدد معنایی وهم تنوع الفاظ در متن می­شود.

کلیدواژه‌ها

Alavi al-Habashi, H., (2019), "Features of the theory of al-Tawlidiyah al-Tahawiliyyah in the book of Sibayayh", Hadramout Society of the Scientific Conference, pp. 309-323
 Al-Maavash, S., (2011), Al-Arabic Hadith Literature, 2th edition, Beirut-Lebanon, Dar Al-Nehzah Al-Arabiya
 Al-Qahtani, S., (2002), Al-Taarib and Al-Nazariyyah al-Takhtiit al-Lagahwi (Comparative study on the localization of terminology in Saudi Arabia), 1th edition, Beirut, Al-Wahda Al-Arabiya Center for Studies.
 Darraj, A., (2003), Contemporary trends in the development of linguistic studies, Kingdom of Arabia, Saudi Arabia (Riyadh), Rushd Nashrun School
Derghawi, M., (2014), "Chamsky's theory of transformation of foundations and concepts", Al-Academy for Social and Human Studies, pp. 12-3
 Jalilian, H., (2014), "Study of common spiritual words related to sin in the Holy Quran and hadiths", Siraj Munir, fifth year, pp. 188-159
 Khorramshahi, B., (2010), Tarjome-Kawi, 1th edition, Tehran, Nahid Publishing House.
Lacini, K., (1995), Grammar and Linguistic Arguments, 1th edition, Tehran, Guide Publications
 Maarouf, Y., (2013), The art of translation (theoretical and practical principles of translation from Arabic to Persian and Persian to Arabic), 11th edition, Tehran, Razi University and Samt.
 Meshkat Al-Ddini, M., (1990), Persian grammar based on Gestari theory, 2th edition, Ferdowsi University of Mashhad
 Mohammad Najib, E., (2005), Osos Al-Tarjoma Man Al-Angliziyeh Ili al-Arabiya and vice versa, 5th edition, Al-Cairo, School of Ibn Sina
 Mohammadi Shirmohammadi, S., (1999), Chamsky, 1th edition, Tehran, Shirazeh Publishing and Research
 Nazemian, R., (2006), The Art of Translation (Arabic-Persian), 1th edition, Tehran, Payam Noor University
 Por afkari, N., (2016), "A new look at Noam Chamsky's thoughts", scientific-research quarterly of Azad University, Shushtar branch, pp. 30-13
Rahnema, H., (2007), (2008). "The Semantic Field of the Names of "Sin" in the Holy Quran and their Comparative Study in Persian Translations (A Proposal for the Method and Criticism of Translation)." Quran and Hadith Studies‎, Vol 1, No 2, pp 113-147. doi: 10.30497/quran.2008.967
 Seyyedi Mohammad, R., (2017), "Al-Tahwil fi al-Naha' Al-Arabi", Abu Bakr Belqaid Society, All Literature and Languages ​​(Part of Arabic Language and Al-Uloom
 Shirvan, J., (2018), Discussions in Linguistics and Translation, Tehran, Luise Parsi Publishing
Shokrani, R., & Tavakoli, M. (2012). "Equivalent of “Inna” in Persian at the Beginning of the Holy Quran Verses Regarding Generative Transformational Grammar". Linguistic Research in the Holy Quran, Vol 1, No 2, pp 1-22.
 Torabi, Mohammad Ali, (2008), "Some Basic Concepts in Contemporary Linguistics: An Analysis from the Point of View of Gestari Grammar", Journal of Persian Language & Literature (Former Journal of the Faculty of Literature, University of Tabriz), Vol 45, No 182, pp 29-60.
 Zia Hosseini, M., (2008), Basics of Linguistics (for students of Linguistics, Translation and Language Education), 1th edition, Tehran, Rahnema Publications